Mogesalmebit megobrebo saiti gavtishe da vimedovneb agar chairtveba warmatebebs gisurvebt yvelas :):)